Skolinspektionen - Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

Skolinspektionen fick 2015 ett treårigt uppdrag att särskilt granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse.

Rapporten tar upp brister i kvaliteten som uppmärksammats, men ger även goda exempel och identifierar framgångsfaktorer.

"" Skolinspektionens övergripande slutsats är att förskolan har flera styrkor men även många utmaningar och att kvaliteten varierar alltför mycket. Därmed är förskolan i Sverige inte likvärdig för alla barn. Förskolan har ett antal viktiga områden att förbättra och utveckla för att leva upp till de nationella målens innehåll och intentioner och kunna driva förskola med hög kvalitet. Brist på kvalitet och likvärdighet är inte minst allvarligt eftersom förskolans kompensatoriska uppdrag blir påtagligt viktigt i ett alltmer segregerat samhälle. Alla barn har rätt till en förskola av hög kvalitet.

Totalt har 455 förskolor ingått. Skolinspektionen har också träffat företrädare för 136 huvudmän, både kommunala och enskilda. Därutöver har vi träffat företrädare för 110 kommuner i deras egenskap av ansvariga för resursfördelning, tillsyn av fristående förskolor och omsorg på obekväm tid. Mer än 2 500 personer har intervjuats och sammanlagt 2700 observationstimmar har genomförts. ""

Rapport 1 - 2016
Rapport 2 - 2017
Slutrapport - 2018